☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Środa 14.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Posrednictwo-pracy


Kierownik: Anna Mychlewicz
Telefon: 56 669 39 08;
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, parter.

Do zakresu zadań Oddziału ds. Pośrednictwa Pracy  należy w szczególności:

 1. zagraniczne pośrednictwo pracy:
  1. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi,
  2. dokonywanie doboru kandydatów do pracy za granicą spełniających wymagania określone w ofertach,
  3. organizowanie rekrutacji pracowników,
  4. gromadzenie wymaganych dokumentów, odpowiednie ich przygotowywanie i przekazywanie według obowiązujących procedur,
  5. organizowanie przedsięwzięć ułatwiających poszukującym pracy podjęcie zatrudnienia, np. targi pracy, giełdy pracy, seminaria,
  6. wydawanie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie obywateli polskich w byłej NRD i byłej CSRS,
  7. wydawanie zaświadczeń o traktowaniu okresu zatrudnienia za granicą jako okresu zatrudnienia w państwie polskim w zakresie uprawnień pracowniczych oraz w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym,
  8. opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych w zakresie zatrudnienia obywateli polskich za granicą,
  9. współpraca z partnerami społecznymi i organizacjami działającymi w sferze zatrudnienia za granicą,


 2. krajowe pośrednictwo pracy:
  1. pozyskiwanie i analizowanie informacji o funkcjonujących rozwiązaniach organizacyjnych pośrednictwa pracy w województwie,
  2. upowszechnianie rozwiązań i doświadczeń z zakresu funkcjonowania pośrednictwa w innych województwach i poza granicami kraju,
  3. gromadzenie, weryfikacja i upowszechnianie ofert pracy,
  4. współpraca z partnerami społecznymi i organizacjami działającymi w sferze krajowego pośrednictwa pracy,
  5. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów kryteriów wydawania zezwoleń w sprawach zatrudnienia cudzoziemców,
  6. współudział w inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  7. prowadzenie bieżącego monitorowania przebiegu rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom,
  8. realizacja projektów własnych dotyczących pośrednictwa pracy,
  9. organizowanie przedsięwzięć wspierających i informacyjnych dla pracodawców, poszukujących pracy,
  10. współudział w udzielaniu informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia.


 3. rejestr agencji zatrudnienia:
  1. prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,
  2. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
  3. wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
  4. wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
  5. wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
  6. przyjmowanie zawiadomień od przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorców posiadających uprawnienia agencji zatrudnienia i działających na terytorium państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw, które mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi o zamiarze prowadzenia działalności w zakresie posiadanych uprawnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  7. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków związanych z prowadzeniem agencji zatrudnienia,
  8. prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia,
  9. przyjmowanie i analizowanie rocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia,
  10. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorczej informacji z działalności agencji zatrudnienia,
  11. współpraca z właściwym organem w zakresie nadzoru i kontroli agencji zatrudnienia,
  12. współpraca z agencjami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy,
  13. organizowanie przedsięwzięć wspierających i informacyjnych dla agencji zatrudnienia, pracodawców, poszukujących pracy.

Pracownicy Wydziału wykonujący zadania w Bydgoszczy lub we Włocławku podlegają merytorycznie bezpośrednio kierownikowi Oddziału ds. Pośrednictwa Pracy w Toruniu.

Wytworzył:
Anna Mychlewicz
(2017-05-16)
Udostępnił:
Radosław Kurek
(2006-08-16 09:06:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Osiński
(2017-05-16 09:25:59)
 
 
liczba odwiedzin: 2415188

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X