☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Kierownik : Anna Surdyka
Telefon : 56 669 39 61
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, VIIp.

Do zakresu zadań Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego należy w szczególności:

I. Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania:

 1. udział w pracach nad dokumentami programowymi, wytycznymi, podręcznikami będącymi podstawą do absorpcji EFS w ramach RPO,
 2. współpraca z IZ (Instytucją Zarządzającą) w zakresie realizacji powierzonych zadań,
 3. opracowywanie projektów kryteriów wyboru projektów,
 4. monitorowanie realizacji RPO, w tym:
  1. współudział w określeniu zapotrzebowania na środki finansowe, opracowanie sprawozdań i informacji z realizacji powierzonych zadań dla Instytucji Zarządzającej, na potrzeby instytucji zewnętrznych oraz własne,
  2. udział w opracowaniu planów finansowych i ich zmian,
  3. przygotowanie prognoz i informacji nt. stopnia wykorzystania środków,
 5. powoływanie i organizacja prac Komisji Oceny Projektów,
 6. koordynacja opracowywania i aktualizacji wewnętrznych procedur wdrażania RPO (w tym przygotowanie procedur w zakresie zadań realizowanych przez Wydział),
 7. przygotowanie deklaracji wydatków IP (Instytucji Pośredniczącej) do IZ w ramach Działania/Poddziałania,
 8. administracja merytoryczna oraz identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów informatycznych w ramach RPO,
 9. współpraca przy realizacji zadań związanych z Pomocą Techniczną RPO oraz prowadzeniu działań informacyjnych RPO,
 10. współpraca z jednostką ewaluacyjną IZ.

II. Oddział ds. Projektów Konkursowych:

 1. przygotowanie i prowadzenie konkursów (ogłaszanie konkursów, przygotowywanie regulaminu konkursu, prowadzenie sekretariatu KOP),
 2. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektu od potencjalnych beneficjentów i ich rejestracja,
 3. obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym,
 4. wykonywanie obowiązków dotyczących procedury odwoławczej w ramach ogłaszanych konkursów,
 5. przygotowywanie umów o dofinansowanie projektu i prowadzenie rejestru umów,
 6. sporządzanie harmonogramów płatności i wnioskowanie o środki w ramach Działania/Poddziałania,,
 7. monitorowanie realizacji projektów, w tym:
  • bieżąca współpraca z beneficjentami w zakresie wprowadzania zmian do realizowanych projektów,
  • przygotowywanie aneksów do umów,
  • sporządzanie dyspozycji dokonania zlecenia płatności i przekazania dotacji celowej dla beneficjentów do pracownika Zespołu ds. Obsługi Finansowej Funduszy Unijnych,
  • zawieszanie płatności, współudział w odzyskiwaniu środków nieprawidłowo wydatkowanych przez beneficjentów,
  • weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność, wraz z częścią sprawozdawczą,
  • monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach realizowanych projektów,
  • wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów,
  • dokonanie zamknięcia i rozliczenia końcowego projektu,
  • weryfikacja baz danych o uczestnikach projektów,
 8. przygotowywanie sprawozdawczości z Działania/Poddziałania oraz informacji nt. realizowanych zadań dla IZ, na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych, w tym postępów finansowych oraz prognoz wydatków w ramach Działania/Poddziałania,
 9. monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach Działania/Poddziałania,
 10. prowadzenie instruktażu dla beneficjentów – w zakresie realizowanych zadań,
 11. wprowadzanie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań,
 12. przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzania deklaracji wydatków IP do IZ w ramach Działania/Poddziałania.

III. Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych:

 1. przygotowanie i prowadzenie naborów wniosków,
 2. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektu od potencjalnych beneficjentów i ich rejestracja,
 3. obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym,
 4. przygotowywanie umów o dofinansowanie projektu i prowadzenie rejestru umów,
 5. sporządzanie harmonogramów płatności i wnioskowanie o środki w ramach Działania/Poddziałania,
 6. monitorowanie realizacji projektów w tym: bieżąca współpraca z beneficjentami w zakresie wprowadzania zmian do realizowanych projektów, przygotowywanie aneksów do umów, zawieszanie płatności, współudział w odzyskiwaniu środków nieprawidłowo wydatkowanych przez beneficjentów, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność, wraz z częścią sprawozdawczą, monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach realizowanych projektów, wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów, dokonanie zamknięcia i rozliczenia końcowego projektu, weryfikacja baz danych o uczestnikach projektów,
 7. przygotowywanie sprawozdawczości z Działania/Poddziałania oraz informacji nt. realizowanych zadań dla IZ, na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych, w tym postępów finansowych oraz prognoz wydatków w ramach Działania/Poddziałania,
 8. monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach Działania/Poddziałania,
 9. prowadzenie instruktażu dla beneficjentów - w zakresie realizowanych zadań,
 10. wprowadzanie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań,
 11. przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzania deklaracji wydatków IP do IZ w ramach Działania/Poddziałania


W zakresie wdrażania ZPORR - prowadzenie spraw związanych z zamykaniem pomocy.
W zakresie wdrażania PO KL - prowadzenie spraw związanych z zamykaniem pomocy - współudział w zadaniu realizowanym przez Wydział Wdrażania PO WER.

 

Wytworzył:
Kinga Wysocka
(2020-09-06)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2015-05-28 08:25:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-09-06 14:41:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1401418