☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

p.o. Kierownik: Danuta Tomaszewska
Telefon: 56 66 93 976
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, VII p.

Do zakresu zadań Wydziału Wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój należy w szczególności:

 

 1. Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania:
 • udział w pracach nad dokumentami programowymi, wytycznymi, podręcznikami będącymi podstawą do absorpcji EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (w skrócie: PO WER),
 • współpraca z IZ w zakresie realizacji zadań IP,
 • przygotowanie Rocznych Planów Działania,
 • monitorowanie realizacji zadań wdrażanych przez WUP, w tym:
  • współudział w określeniu zapotrzebowania na środki finansowe, opracowanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań dla Instytucji Zarządzającej, na potrzeby instytucji zewnętrznych oraz własne,
  • udział w opracowaniu planów finansowych i ich zmian,
  • przygotowanie prognoz i informacji nt. stopnia wykorzystania środków,
 • przygotowanie deklaracji wydatków IP do IZ w ramach Działania/Poddziałania za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego - aplikacja SL2014,
 • powoływanie i organizacja prac Komisji Oceny Projektów,
 • koordynacja opracowywania i aktualizacji wewnętrznych procedur wdrażania PO WER (w tym przygotowanie procedur w zakresie zadań realizowanych przez Wydział),
 • administracja merytoryczna oraz identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów informatycznych w IP,
 • współpraca przy realizacji zadań związanych z Pomocą Techniczną PO WER oraz prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych PO WER,
 • współpraca z IZ przy opracowaniu i monitorowaniu planu ewaluacji.

 

 1. Oddział ds. Projektów Konkursowych:
 • przygotowanie i prowadzenie konkursów (ogłaszanie konkursów, przygotowywanie regulaminu konkursu, prowadzenie sekretariatu KOP),
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektu od potencjalnych beneficjentów
  i ich rejestracja z udziałem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych,
 • obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym,
 • wykonywanie obowiązków dotyczących procedury odwoławczej w ramach ogłaszanych konkursów,
 • przygotowywanie umów o dofinansowanie projektu i prowadzenie rejestru umów,
 • sporządzanie harmonogramów płatności i wnioskowanie o środki w ramach Działania/Poddziałania,
 • monitorowanie realizacji projektów, w tym: bieżąca współpraca z Beneficjentami w zakresie wprowadzania zmian do realizowanych projektów, przygotowywanie aneksów do umów, sporządzanie dyspozycji dokonania zlecenia płatności i przekazania dotacji celowej dla Beneficjentów do pracownika Zespołu ds. Obsługi Finansowej Funduszy Unijnych, zawieszanie płatności, współudział w odzyskiwaniu środków nieprawidłowo wydatkowanych przez Beneficjentów, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność, wraz z częścią sprawozdawczą, monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach realizowanych projektów, wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów, dokonanie zamknięcia i rozliczenia końcowego projektu, weryfikacja baz danych o uczestnikach projektów,
 • przygotowywanie sprawozdawczości z Działania/Poddziałania oraz informacji nt. realizowanych zadań dla IZ, na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych (w tym postępów finansowych oraz prognoz wydatków),
 • monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach Dzialania/Poddziałania,
 • prowadzenie instruktażu dla Beneficjentów – w zakresie realizowanych zadań,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań,
 • przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzania deklaracji wydatków IP do IZ w ramach Działania/Poddziałania.

 

 1. Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych:
 • przygotowanie i prowadzenie naborów,
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektu od potencjalnych Beneficjentów i ich rejestracja z udziałem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych,
 • obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym,
 • przygotowywanie umów o dofinansowanie projektu i prowadzenie rejestru umów,
 • sporządzanie harmonogramów płatności i wnioskowanie o środki w ramach Działania/Poddziałania,
 • monitorowanie realizacji projektów, w tym: bieżąca współpraca z Beneficjentami w zakresie wprowadzania zmian do realizowanych projektów, przygotowywanie aneksów do umów, zawieszanie płatności, współudział w odzyskiwaniu środków nieprawidłowo wydatkowanych przez Beneficjentów, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność wraz z częścią sprawozdawczą, monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach realizowanych projektów, wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów, dokonanie zamknięcia i rozliczenia końcowego projektu, weryfikacja baz danych o uczestnikach projektów,
 • przygotowywanie sprawozdawczości z Działania/Poddziałania oraz informacji nt. realizowanych zadań dla IZ, na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych (w tym postępów finansowych oraz prognoz wydatków),
 • monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach Dzialania/Poddziałania,
 • prowadzenie instruktażu dla Beneficjentów – w zakresie realizowanych zadań,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań,
 • przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzania deklaracji wydatków IP do IZ w ramach Działania/Poddziałania.

 

Wytworzył:
Danuta Tomaszewska
(2022-01-19)
Udostępnił:
Kuzel Andrzej
(2015-08-03 10:52:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2022-01-24 09:16:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1401418