Wydział ds. Kontroli


Kierownik Wydziału ds. Kontroli: Anna Melerska
Telefon: 56 669 39 18
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32 B

Do zadań pracowników Wydziału ds. Kontroli należą m.in.:

 • opracowywanie planów kontroli oraz sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących wyników kontroli realizowanych projektów,
 • prowadzenie bieżącej i doraźnej kontroli projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:
  • kontroli projektu na miejscu (kontroli projektu w siedzibie beneficjenta, wizyt monitoringowych, kontroli projektów rozliczanych metodami uproszczonymi,
   kontroli instrumentów inżynierii finansowej),
  • kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w szczególności kontroli trwałości rezultatów),
 • kompleksowe weryfikowanie prawidłowości realizacji projektu, skuteczności podejmowanych działań w kontekście założonych celów projektu oraz przestrzegania zasady efektywnego ponoszenia wydatków przy osiąganiu celów i założeń projektu,
 • sporządzanie informacji pokontrolnych, zaleceń pokontrolnych oraz wykonywanie innych czynności dokumentujących proces kontroli i ścieżkę audytu,
 • raportowanie o nieprawidłowościach,
 • współudział w odzyskaniu nieprawidłowo wydatkowanych środków,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań,
 • przygotowywanie lub współudział w opracowaniu procedur wdrażania programów w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

 

Wytworzył:
Anna Melerska
(2018-03-15)
Udostępnił:
Mirosława Nowakowska
(2004-02-05 10:59:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Osiński
(2018-07-12 07:53:00)