Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych

Telefon : 56 669 39 68, 56 669 39 69, 56 669 39 71

Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, VI p.

 

Do zakresu zadań Zespołu ds.  Projektów Pozakonkursowych należy:

 

 1. przygotowanie i prowadzenie naborów wniosków,
 2. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektu od potencjalnych beneficjentów i ich rejestracja,
 3. obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym,
 4. przygotowywanie umów o dofinansowanie projektu i prowadzenie rejestru umów,
 5. sporządzanie harmonogramów płatności i wnioskowanie o środki w ramach Działania/Poddziałania,
 6. monitorowanie realizacji projektów, w tym: bieżąca współpraca z beneficjentami w zakresie wprowadzania zmian do realizowanych projektów, przygotowywanie aneksów do umów, zawieszanie płatności, współudział w odzyskiwaniu środków nieprawidłowo wydatkowanych przez beneficjentów, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność, wraz z częścią sprawozdawczą, monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach realizowanych projektów, wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów, dokonanie zamknięcia i rozliczenia końcowego projektu, weryfikacja baz danych o uczestnikach projektów,
 7. przygotowywanie sprawozdawczości z Działania/Poddziałania oraz informacji nt. realizowanych zadań dla IZ, na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych (w tym postępów finansowych oraz prognoz wydatków w ramach Działania/Poddziałania),
 8. monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach Dzialania/Poddziałania,
 9. prowadzenie instruktażu dla beneficjentów – w zakresie realizowanych zadań,
 10. wprowadzanie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań,
 11. przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzania deklaracji wydatków IP do IZ w ramach Działania/Poddziałania.
Wytworzył:
Kinga Wysocka
(2020-09-06)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2015-05-28 10:21:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-09-06 14:41:34)