Oddział ds. Projektów Konkursowych

Telefon : 56 669 39 64, 56 669 39 65, 56 669 39 66, 56 669 39 89, 56 669 39 93

Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, VII p.

Do zakresu zadań Oddziału ds. Projektów Konkursowych należy:

 

 • przygotowanie i prowadzenie konkursów (ogłaszanie konkursów, przygotowywanie regulaminu konkursu, prowadzenie sekretariatu KOP),
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektu od potencjalnych beneficjentów
  i ich rejestracja,
 • obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym,
 • wykonywanie obowiązków dotyczących procedury odwoławczej w ramach ogłaszanych konkursów,
 • przygotowywanie umów o dofinansowanie projektu i prowadzenie rejestru umów,
 • sporządzanie harmonogramów płatności i wnioskowanie o środki w ramach Działania/Poddziałania,
 • monitorowanie realizacji projektów, w tym: bieżąca współpraca z beneficjentami w zakresie wprowadzania zmian do realizowanych projektów, przygotowywanie aneksów do umów, sporządzanie dyspozycji dokonania zlecenia płatności
  i przekazania dotacji celowej dla beneficjentów do pracownika Zespołu ds. Obsługi Finansowej Funduszy Unijnych, zawieszanie płatności, współudział w odzyskiwaniu środków nieprawidłowo wydatkowanych przez beneficjentów, weryfikacja
  i zatwierdzanie wniosków o płatność, wraz z częścią sprawozdawczą, monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach realizowanych projektów, wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów, dokonanie zamknięcia i rozliczenia końcowego projektu, weryfikacja baz danych o uczestnikach projektów,
 • przygotowywanie sprawozdawczości z Działania/Poddziałania oraz informacji nt. realizowanych zadań dla IZ, na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych (w tym postępów finansowych oraz prognoz wydatków w ramach Działania/Poddziałania),
 • monitorowanie zwrotów dokonywanych w ramach Dzialania/Poddziałania,
 • prowadzenie instruktażu dla beneficjentów – w zakresie realizowanych zadań,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań,
 • przygotowanie informacji niezbędnych do sporządzania poświadczeń i deklaracji wydatków IP do IZ w ramach Działania/Poddziałania.
Wytworzył:
Danuta Tomaszewska
(2015-08-03)
Udostępnił:
Kuzel Andrzej
(2015-08-03 15:00:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2016-09-23 13:29:23)