Zespół ds. Obsługi Finansowej Funduszy Unijnych


Telefon: 56 669 39 24
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30, IVp.

Do zakresu zadań Zespółu ds. Obsługi Finansowej Funduszy Unijnych: należy w szczególności:

  • przygotowanie we współpracy z komórkami merytorycznymi projektów planów finansowych i ich zmian,
  • obsługa finansowo-księgowa zadań,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • przekazywanie papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie realizowanych przez beneficjentów umów do skrytki bankowej,
  • współudział w windykacji środków przypisanych beneficjentom do zwrotu,
  • współudział w przygotowywaniu dokumentów załączanych do wniosku o płatność,
  • przygotowywanie przelewów bankowych,
  • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej, finansowej,
  • sporządzanie przy współpracy z komórkami merytorycznymi sprawozdań i informacji z wykonania planów finansowych obsługiwanych zadań,
  • kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych.
Wytworzył:
Róża Bulińska
(2017-05-16)
Udostępnił:
Nowakowska Mirosława
(2004-02-05 10:51:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2017-05-16 08:38:52)