☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Środa 14.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Pośrednictwa Pracy


Kierownik: Elzbieta Giersz
Telefon: 56 669 39 05
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, parter

Do zakresu zadań Wydziału Pośrednictwa Pracy należy w szczególności:

I. Oddział ds. Pośrednictwa Pracy:

 1. zagraniczne pośrednictwo pracy:
  1. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi,
  2. dokonywanie doboru kandydatów do pracy za granicą spełniających wymagania określone w ofertach,
  3. organizowanie rekrutacji pracowników,
  4. gromadzenie wymaganych dokumentów, odpowiednie ich przygotowywanie i przekazywanie według obowiązujących procedur,
  5. organizowanie przedsięwzięć ułatwiających poszukującym pracy podjęcie zatrudnienia, np. targi pracy, giełdy pracy, seminaria,
  6. wydawanie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie obywateli polskich w byłej NRD i byłej CSRS,
  7. wydawanie zaświadczeń o traktowaniu okresu zatrudnienia za granicą jako okresu zatrudnienia w państwie polskim w zakresie uprawnień pracowniczych oraz w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym,
  8. opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych w zakresie zatrudnienia obywateli polskich za granicą,
  9. współpraca z partnerami społecznymi i organizacjami działającymi w sferze zatrudnienia za granicą,

 2. krajowe pośrednictwo pracy:
  1. pozyskiwanie i analizowanie informacji o funkcjonujących rozwiązaniach organizacyjnych pośrednictwa pracy w województwie,
  2. upowszechnianie rozwiązań i doświadczeń z zakresu funkcjonowania pośrednictwa w innych województwach i poza granicami kraju,
  3. gromadzenie, weryfikacja i upowszechnianie ofert pracy,
  4. współpraca z partnerami społecznymi i organizacjami działającymi w sferze krajowego pośrednictwa pracy,
  5. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów kryteriów wydawania zezwoleń w sprawach zatrudnienia cudzoziemców,
  6. współudział w inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  7. prowadzenie bieżącego monitorowania przebiegu rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom,
  8. realizacja projektów własnych dotyczących pośrednictwa pracy,
  9. organizowanie przedsięwzięć wspierających i informacyjnych dla pracodawców, poszukujących pracy,
  10. współudział w udzielaniu informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia.

 3. rejestr agencji zatrudnienia:
  1. prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,
  2. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
  3. wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
  4. wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
  5. wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
  6. przyjmowanie zawiadomień od przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorców posiadających uprawnienia agencji zatrudnienia i działających na terytorium państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego o zamiarze prowadzenia działalności w zakresie posiadanych uprawnień na terenie województwa kujawsko-p,
  7. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków związanych z prowadzeniem agencji zatrudnienia,
  8. przyjmowanie i analizowanie rocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia,
  9. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorczej informacji z działalności agencji zatrudnienia,
  10. współpraca z właściwym organem w zakresie nadzoru i kontroli agencji zatrudnienia,
  11. współpraca z agencjami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy,
  12. organizowanie przedsięwzięć wspierających i informacyjnych dla agencji zatrudnienia, pracodawców, poszukujących pracy.

Pracownicy Wydziału wykonujący zadania w Bydgoszczy lub we Włocławku podlegają merytorycznie bezpośrednio kierownikowi Oddziału ds. Pośrednictwa Pracy w Toruniu.

II. Zespół EURES:

 1. prowadzenie spraw związanych z siecią Europejskich Służb Zatrudnienia,
 2. współpraca w ramach struktury sieci EURES,
 3. wymiana informacji o wolnych miejscach pracy i podaniach o pracę,
 4. świadczenie usług informacyjnych i doradczych na rzecz osób poszukujących, pracy i pracodawców,
 5. dostarczanie informacji i świadczenie poradnictwa w zakresie warunków życia i pracy w krajach EURES,
 6. informowanie o aktualnych trendach na europejskim rynku pracy,
 7. współpraca z instytucjami zatrudnienia, pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego,
 8. działania marketingowe na rzecz EURES,
 9. realizacja grantów EURES,
 10. wspieranie, koordynowanie i realizację zadań sieci EURES na terenie województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami powiatowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
 11. realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES, na terenie działania tych partnerstw,

Stanowisko ds. Służby Zastępczej:

 1. prowadzenie spraw określonych w przepisach o służbie zastępczej,
 2. prowadzenie spraw związanych z obsługą Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej,
 3. archiwizacja dokumentów Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej z lat 2004-2008 oraz dokumentów dot. służby zastępczej z lat 2005-2008.

Pracownicy Wydziału wykonujący zadania w Bydgoszczy lub we Włocławku podlegają merytorycznie bezpośrednio kierownikowi Oddziału w Toruniu.

Wytworzył:
Elżbieta Giersz
(2017-05-16)
Udostępnił:
Dariusz Eliasz
(2003-06-30 13:56:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Osiński
(2017-05-16 09:26:23)
 
 
liczba odwiedzin: 2415219

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X