☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Środa 14.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - Oddział we Włocławku

p.o. Kierownika: Jolanta Lebiedzińska
Adres: ul. Bulwary 5 b, 87-800 Włocławek
Tel/Fax. 54 411-21-40
e-mail: oddzial.wloclawek@wup.torun.pl

Do zakresu zadań CliPKZ, w tym jego Oddziałów Zamiejscowych, należy organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego, a także ich rozwijanie, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa, w tym:

 1. wspomaganie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczenie usług poradnictwa na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,
 2. we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa,
 3. we współpracy z akademickimi biurami karier opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych urzędach pracy na terenie województwa,
 4. gromadzenie, opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji o zawodach, rynku pracy oraz o możliwościach szkolenia i kształcenia,
 5. rozpoznawanie potrzeb różnorodnych grup odbiorców w zakresie treści, form i obszarów informacji zawodowej,
 6. pełnienie funkcji metodycznej w zakresie opracowania i wdrażania nowych narzędzi informacji i poradnictwa zawodowego,
 7. udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 8. współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności przez:
  1. współudział w badaniu popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy i upowszechnianie wyników tych badań,
  2. prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz udostępnianie informacji o tej ofercie,
  3. wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
  4. współudział w prowadzeniu analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych analiz,
  5. prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego,
  6. popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży
 9. umożliwianie dostępu do informacji o ofertach pracy zamieszczonych w internetowych bazach ofert pracy oraz prasie,
 10. promocja poradnictwa zawodowego wśród społeczności lokalnej,
 11. realizacja projektów własnych dotyczących doskonalenia kadry i metod pracy,
 12. poszukiwanie partnerów lokalnych i międzynarodowych,
 13. świadczenie poradnictwa zawodowego na rzecz pracodawców, jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa oraz wspomaganie powiatowych urzędów pracy w tym zakresie,
 14. udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez urzędy pracy,
 15. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowywanie i aktualizacja informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy o charakterze ogólnokrajowym,
 16. realizowanie działań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy,
 17. współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy, w zakresie poradnictwa zawodowego,
 18. współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy,
 19. przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z pomocy określonej w ustawie,
 20. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników,
 21. współudział pośredników pracy przy rekrutacji kandydatów do pracy w zakresie poradnictwa zawodowego.

Na podstawie § 35 Uchwały Nr 8/250/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (z późn. zm.).

Wytworzył:
Marzena Kunecka
(2018-03-13)
Udostępnił:
Dariusz Eliasz
(2003-06-30 13:45:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Osiński
(2021-02-15 12:42:25)
 
 
liczba odwiedzin: 2415267

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X