Wydział Rynku Pracy


Kierownik: Agnieszka Turbak
Telefon: tel. 56 669 39 51
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32. V p.

Do zakresu zadań Wydziału Rynku Pracy należy w szczególności:
 

 1. współudział w określaniu i koordynowaniu regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy,
 2. przygotowanie i realizacja Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, przedstawiającego główne kierunki działań zmierzających do rozwiązywania problemów funkcjonowania rynku pracy w regionie - po zasięgnięciu opinii powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych,
 3. przygotowanie i realizacja projektów własnych ze środków UE oraz środków krajowych,
 4. realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy,
 5. współpraca z partnerami rynku pracy,
 6. koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy FP pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy,
 7. inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych,
 8. współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności przez współudział w prowadzeniu dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego,
 9. współudział w inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 10. inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy,
 11. zlecanie działań aktywizacyjnych,
 12. przygotowywanie informacji na potrzeby WRRP i organów Samorządu Województwa,
 13. współudział w udzielaniu informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia,
 14. realizacja zadań wynikających z Pomocy Technicznej w ramach programów współfinansowanych z EFS,
 15. opracowywanie i składanie wniosków, prognozowanie wydatków, rozliczanie i monitoring projektów z Pomocy Technicznej,
 16. sporządzanie raportów i sprawozdań oraz Planów Realizacji Pomocy Technicznej,
 17. udzielanie informacji i prowadzenie konsultacji dla potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia w ramach programów współfinansowanych z EFS,
 18. organizowanie spotkań informacyjnych i promocyjnych, konferencji, seminariów,
 19. opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach programów współfinansowanych z EFS,
 20. prowadzenie strony internetowej w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach programów współfinansowanych z EFS,
 21. opracowywanie i przekazywanie właściwym organom samorządu województwa ankiet oraz sprawozdań dotyczących działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS,
 22. opracowanie i realizacja Rocznych Planów Działań Informacyjno - Promocyjnych EFS,
 23. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorczej miesięcznej informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń, o których mowa w odrębnej regulacji dotyczącej rozwiązań związanych z ochroną miejsc pracy.

 

Wytworzył:
Agnieszka Turbak
(2022-11-08)
Udostępnił:
Eliasz Dariusz
(2003-06-30 14:03:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2022-11-08 13:28:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki