Pomoc

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na niebieskim tle.
W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne przyciski na szarym tle).
Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podkreślona.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu bądź w postaci kolejnych podmenu, bądź w postaci informacji docelowej.

Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana (podłączona) jest szersza informacja, słowo to lub wers są wyróżnione, a po wskazaniu kursorem myszy fraza zostaje podkreślona a kursor przybiera postać dłoni.
Po "kliknięciu" na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w części środkowej lub w tak zwanym oknie "pop-up".

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna.
Wspomniane funkcje ("ZAPISZ", "DRUKUJ", "ZAMKNIJ") zawsze znajdują się na końcu treści okna pop-up.

Dokumenty specyficzne takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader .
Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

- Przycisk "Strona www" umożliwia przejście na stronę informacyjną,
- Przycisk "Strona główna" umożliwia przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej,
- Zakładka Redakcja pozwala na wyświetlenie danych osób redagujących BIP,
- Zakładka Rejestr zmian zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),
- Statystyki stron - umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIPu na której aktualnie się znajdujemy,
- Zakładka Pomoc zawiera niniejszy tekst,
- Przycisk z logo strony głównej Biuletynu umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku. Po przejściu na zakładkę "zaawansowane" mamy możliwość dokładniejszego sprecyzowania wyszukiwania w serwisie BIP.

W dolnej części ekranu znajdują się następujące przyciski:
- Statystyki serwisu - umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania BIPu,
- Webmaster - znajdują się tu taj informacje o osobach odpowiedzialnych za treść Biuletynu,
- Pomoc - zawiera niniejszy tekst.

Skróty stosowane w serwsie:

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy

PUP - Powiatowy Urząd Pracy

UE - Unia Europejska

PJM (polski język migowy) - należy przez to rozumieć naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych (źródło: "Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się"  z dnia 19 sierpnia 2011 r. , stan prawny aktualny na dzień: 06.07.2020 Dz.U.2017.0.1824 t.j.)

SJM (system językowo-migowy) - należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną (źródło: "Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się"  z dnia 19 sierpnia 2011 r. , stan prawny aktualny na dzień: 06.07.2020 Dz.U.2017.0.1824 t.j.)

SKOGN - należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu (źródło: "Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się"  z dnia 19 sierpnia 2011 r. , stan prawny aktualny na dzień: 06.07.2020 Dz.U.2017.0.1824 t.j.)

ePUAP - Elektroniczna Platforma usług administracji publicznej.

STOR - System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ.

PSZ - Publiczne Służby zatrudnienia.

MRPiPS - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PEF - Platforma Elektronicznego Fakturowania

REGON (Re jestr Go spodarki Na rodowej), Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator nadany podmiotowi w tym rejestrze.

GLN - (z języka angielskiego: "Global Location Number"), numer używany jako elektroniczny adres kontrahenta.

RIS - Rejestr Instytucji szkoleniowych

KRAZ - Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia (od ang. European Employment Services)

RPA EURES - Rejestr Podmiotów Akredytowanych do pośrednictwa pracy EURES

EUP - Elektroniczny Urząd Podawczy

ESP - Elektroniczny Urząd Podawczy

UPO - Urzędowe Poświadczenie odbioru

ZUS - Zespół Ubezpieczeń Społecznych

ZUS RMUA - to dokument dla osoby ubezpieczonej, przekazywany co miesiąc przez płatnika składek. Funkcjonuje on jako potwierdzenie objęcia ubezpieczeniami, prawa do świadczeń oraz informacji o należnych do przekazania za nas składek.

GUS - Główny Urząd Statystyczny

ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

EFS - Europejski Fundusz Społeczny - jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną

KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

FP - Fundusz Pracy

WRRP - Wojewódzka Rada Rynku Pracy

RODO - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (od angielskiej nazwy General Data Protection Regulation - GDPR)

RPO - Regionalny Program Operacyjny

IZ - Instytucja Zarządzająca

IP - Instytucja Pośrednicząca

KOP - Komisja Oceny Projektów.

ZPORR -Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

PO KL -Program Operacyjny Kapitał Ludzki

CliPKZ - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna

CSRS - Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, CSRS (z języka czeskiego i słowackiego Československá socialistická republika – ČSSR)

JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego

LAN - Lokalna sieć komputerowa (z ang. Local Area Network)

RPO WK-P - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

IOD - Inspektor Ochrony Danych

ASI - Administrator Systemów Informatycznych

ADO - Administrator Danych Osobowych

CEiDG -  Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy

NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia

ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

WKU - Wojskowa Komenda Uzupełnień

 

Wytworzył:
Ilona Termińska
Udostępnił:
Eliasz Dariusz
(2003-07-04 10:01:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-06-11 13:58:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki