☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności


 

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Urzędu pracy w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny i dokumentacji wzorcowej otrzymanej z Departamentu Informatyki MRPiPS oraz informację od producenta BIP o zgodności z WCAG 2.1 na poziomie AA.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Smolarek, dostepnosc@wup.torun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 6693 939. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

WUP w Toruniu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi wejście od ul. Szosa Chełmińska  - schody i pochylnia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku z lewej strony jest dyżurka pracownika ochrony, który w razie potrzeby kieruje interesantów i obsługuje wew. platformę dla osób niepełnosprawnych. Drzwi na piętrach są zamknięte i chronione przez system kontroli dostępu. Przy drzwiach na ścianie jest telefon służący do kontaktu i przywołania pracownika WUP.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek jest wyposażony w wew. platformę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i za jej pomocą z poziomu wejścia można dostać się na parter gdzie mieści się Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Obsługa interesantów jest prowadzona na niskim parterze w sali klienckiej do której można zejść schodami lub pojechać windą. Na parterze znajduje się wejście do windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Winda jest wyposażona w podświetlony panel numeracji przycisków w alfabecie brajla dla osób słabowidzących i niewidomych.

Dostępność toalety

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok windy osobowej.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnyc

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji w zakładce Urząd/Informacja dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Obok budynku urzędu przy ul. Szosa Chełmińska są dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - wydzielone i oznakowane przez Urząd Miasta Torunia.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a, art. 20b  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019.1172 tj. z dnia 25.06.2019 r.).
 


Oddział Zamiejscowy WUP w Bydgoszczy

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi wejście od ul. Ignacego Paderewskiego. Na parterze z lewej strony mieści się dyżurka z której pracownik kieruje interesantów oraz obsługuje wew. platformę dla osób niepełnosprawnych..

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek wyposażony jest w wew. platformę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i za jej pomocą z poziomu wejścia można dostać się na parter gdzie mieści się obsługa interesantów

Dostępność toalety

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W Oddziale WUP w Bydgoszczy nie ma pętli indukcyjnych.Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji w zakładce Urząd/Informacja dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Naprzeciwko Urzędu przy ul. Ignacego Paderewskiego znajdują się dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - wydzielone i oznakowane przez Urząd Miasta w Bydgoszczy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a, art. 20b  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019.1172 tj. z dnia 25.06.2019 r.).

 

Oddział Zamiejscowy WUP we Włocławku

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi wejście od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - schody i pochylnia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku z lewej strony jest dyżurka pracownika, który kieruje interesantów i obsługuje wew. platformę dla osób niepełnosprawnych.  

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek wyposażony jest w wew. platformę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i za jej pomocą z poziomu wejścia można dostać się na parter gdzie mieści się obsługa interesantów.

Dostępność toalety

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W Oddziale WUP we Włocławku nie ma pętli indukcyjnych. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji w zakładce Urząd/Informacja dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Oddział nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a, art. 20b  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019.1172 tj. z dnia 25.06.2019 r.).
 

Opis możliwości komunikacji w języku migowym

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona,tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego. Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika przy załatwianiu spraw w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) pocztą elektroniczną na adres e- mail: wup@wup.torun.pl lub faksem na numer 56 669 39 99. Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. Adres zamieszkania,
 3. Adres e-mail lub numer tel. kontaktowego,
 4. Wybraną metodę komunikowania się (PJM,SJM,SKOGN*),
 5. Informację na temat sprawy załatwianej w urzędzie przez osobę uprawnioną. W przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się (poza językiem migowym, o którym napisano powyżej)

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

 • Kontaktu z urzędem za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
 • Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek, i zapewnia pomoc wyznaczonego pracownika w ich wypełnieniu.
  • Poczta elektroniczna: wup@wup.torun.pl,
  • Faks pod numerem: 56 669 39 99,
  • Komputer z dostępem do sieci, z którego można skorzystać w:
   • Siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32, niski parter),
   • Oddziale Zamiejscowym w Bydgoszczy (Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 26, pokój nr 2),
   • Oddziale Zamiejscowym we Włocławku (Włocławek, ul. Bulwary 5b, pokój nr 7 i 11),
  • Usługi elektroniczne,
  • Telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie - tel. 56 669 39 00.

Aplikacje udostępniane przez urząd:


ePUAP

ePUAP - Elektroniczna Platforma usług administracji publicznej. Ministerstwo Cyfryzacji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pełny tekst deklaracji dostępności serwisu ePUAP jest dostępny pod adresem: www.gov.pl/web/gov/deklaracja-dostepnosci-serwisu-govpl

STOR

STOR - System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Pełny tekst deklaracji dostępności serwisu STOR jest dostępny pod adresem: stor.praca.gov.pl/portal/#/deklaracjaDostepnosci

Wytworzył:
Tomasz Perlik
(2020-03-20)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2015-08-17 13:04:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-06-11 12:57:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1411047