Wydział Badań i Analiz


Kierownik: Mariola Wilmanowicz
Telefon: 56 669 39 83, 56 669 39 43
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, Vp.

Do zakresu zadań Wydziału Badań i Analiz należy w szczególności

  • opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę w celu podniesienia efektywności prowadzonych działań na rzecz wzrostu i promocji zatrudnienia,
  • inicjowanie i realizowanie badań i analiz rynku pracy, w tym współfinansowanych z EFS wykorzystywanych w działaniach realizowanych przez urzędy pracy,
  • opracowywanie i upowszechnianie informacji o rynku pracy oraz podejmowanych działaniach na potrzeby: WUP, Samorządu Województwa, administracji rządowej, WRRP oraz innych partnerów rynku pracy,
  • zbieranie obligatoryjnej sprawozdawczości statystycznej (miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej) z powiatowych urzędów pracy zgodnie z zakresem programu badań statystycznych statystyki publicznej jej sprawdzanie oraz przekazywanie do Urzędu Statystycznego, a także zbieranie informacji dodatkowych o regionalnym rynku pracy,
  • tworzenie kompleksowej bazy danych statystycznych i opracowywanie bieżących zestawień przedstawiających sytuację na wojewódzkim rynku pracy (Biuletyn informacyjny WUP) i ich upowszechnianie,
  • przedstawianie propozycji rozdziału kwot środków FP na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań samorządów powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego, według kryteriów określonych przez Sejmik Województwa,
  • coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii WRRP na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach o systemie oświaty, wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy,
  • diagnozowanie potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
  • współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w szczególności poprzez: badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy, prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, współudział w prowadzeniu dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego.
Wytworzył:
Mariola Wilmanowicz
(2017-05-16)
Udostępnił:
Eliasz Dariusz
(2003-06-30 14:06:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2024-02-20 10:14:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki