☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Organizacji i Administracji


Kierownik: Jolanta Łaszewska
Telefon: 56 669 39 14
Lokalizacja: Szosa Chełmińska  30/32 B

Do zakresu zadań Wydziału Organizacji i Administracji należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem WUP, w tym współudział w opracowywaniu projektów aktów normatywnych Dyrektora WUP i prowadzenie ich ewidencji,
 • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie spraw organizacji i zarządzania,
 • prowadzenie ewidencji porozumień zawieranych przez samorząd województwa z Ministrami na realizację przez WUP określonych projektów i zadań oraz umów zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie nadzoru rozpatrywania i załatwiania w WUP skarg i wniosków
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji kontroli zewnętrznej,
 • prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw,
 • ustalenie zasad oraz nadzór nad sprawnym i właściwym postępowaniem z korespondencją i dokumentacją,
 • administrowanie elektronicznym obiegiem dokumentów,
 • obsługa głównych kont pocztowych elektronicznych WUP,
 • organizowanie i prowadzenie sekretariatu WUP,
 • organizowanie i prowadzenie kancelarii WUP,
 • obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń organizowanych przez WUP,
 • współudział w opracowywaniu projektu planu finansowego zadań administracyjno-gospodarczych WUP,
 • nadzorowanie realizacji budżetu w zakresie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie WUP,
 • opracowywanie, prowadzenie rejestru i gromadzenie umów zawieranych przez WUP dotyczących techniczno-administracyjnego funkcjonowania urzędu, wnioskowanie w zakresie ich aktualizowania,
 • prowadzenie rejestru przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne umów zleceń i umów o dzieło,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, w tym opiniowanie spraw dotyczących gospodarowania mieniem w WUP,
 • wnioskowanie spraw z zakresu sprzedaży, oddania w najem, nieodpłatnego przekazania lub likwidacji w urzędzie środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych,
 • planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, remontów i modernizacji pomieszczeń,
 • uczestniczenie w odbiorach inwestycji realizowanych na rzecz WUP oraz potwierdzanie ich odbioru w protokołach,
 • prowadzenie archiwum zakładowego WUP,
 • zabezpieczenie napraw i konserwacji urządzeń poligraficznych i sprzętu telekomunikacyjnego,
 • prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i pieczątek oraz ich aktualizowanie,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dozoru oraz zabezpieczenie utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez WUP,
 • koordynacja wyjazdów służbowych kierowców i prowadzenie ewidencji ich czasu pracy oraz rozliczanie paliwa.
 • opracowywanie i uaktualnianie niezbędnej dokumentacji obronnej i obrony cywilnej oraz wszelkich instrukcji zapewniających sprawne funkcjonowanie WUP,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej.
Wytworzył:
Jolanta Łaszewska
(2017-05-16)
Udostępnił:
Eliasz Dariusz
(2003-06-30 13:53:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2017-05-16 09:34:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1411047