☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Niedziela 04.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w ramach RPO WK-P 2014-2020

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest:

 1. dla danych pochodzących ze zbioru „Centralny System Teleinformatyczny” – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą w Warszawie (00-926) przy ul. Wspólnej 2/4,
 2. dla danych pochodzących ze zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” – Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Plac Teatralny 2.

Podmiotem przetwarzającym Twoje dane w imieniu i na rzecz ww. Administratorów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (dalej WUP) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.

 


Z KIM MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:

 1. iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny System Teleinformatyczny;
 2. iod@wup.torun.pl – w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 


SKĄD MAMY TWOJE DANE I PO CO JE ZBIERAMY?


Twoje dane osobowe możemy pozyskiwać od Ciebie oraz od krajowych instytucji w tym od organów rządowych i samorządowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwi wypełnienie ww. obowiązku lub realizację umowy.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WUP?


Celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 związana z wdrażaniem Priorytetu 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”(Działanie 8.1 oraz Działanie 8.2) oraz 8v „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian” (Poddziałanie 8.5.2).


Podstawa prawna przetwarzania:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO** - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • art. 6 ust. 1 lit c RODO** - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • art. 9 ust. 2 lit. g RODO** - - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, w związku z:
 • ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO**: "dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami".

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 • Instytucjom rządowym i samorządowym Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionym do przetwarzania na podstawie przepisów prawa krajowego;
 • Podmiotom upoważnionym w związku z realizacją RPO WK-P;
 • Usługodawcy w zakresie serwisowania oraz konserwacji infrastruktury teleinformatycznej Urzędu
 • Innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz WUP i ww. Administratorów.

 


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu wygasnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.


JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC WUP W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?


W celu zapewnienia Tobie kontroli nad swoimi danymi, RODO* określa szereg praw, z których możesz skorzystać, tj. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do informacji czy podejmowanie decyzji w Twojej sprawie odbywa się w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Ponadto, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na charakter i kontekst przetwarzania Twoich danych, nie każde żądanie zarówno my (jako Podmiot przetwarzający) oraz Administrator jesteśmy w stanie spełnić. W tym celu możesz skontaktować się z wyżej wskazanym Inspektorem Ochrony Danych.


CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?


Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposóbb zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), wynikający z przepisów prawa.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH?


Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

** ILEKROĆ MOWA W NINIEJSZEJ INFORMACJI O RODO, NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE 

Wytworzył:
Aleksandra Kaczmarek
(2018-07-11)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2018-07-11 13:48:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2019-04-03 09:03:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026