☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

7/2019 Konkurs na stanowisko - Starszy Referent w Wydziale ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

DNIA 02.10.2019 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU,ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

ogłasza nabór na stanowisko: STARSZY REFERENT w Wydziale ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Oddział ds. dochodzenia zwrotu należności

Liczba lub wymiar etatu: 1

 1. Miejsce zatrudnienia: Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Toruń (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, we wrześniu 2019r. był wyższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie windykacji potwierdzone oświadczeniem kandydata.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustaw: o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, o pracownikach samorządowych, o komornikach sądowych i egzekucji, kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, prawo upadłościowe i naprawcze, kodeks spółek handlowych, kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce.
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • samodzielność, kreatywność i inicjatywa w działaniu,
 • odpowiedzialność, wnikliwość, skrupulatność.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • wykonywanie wszelkich, przewidzianych przepisami prawa, czynności windykacyjnych w celu odzyskania wypłaconych świadczeń,
 • przeprowadzanie wizji lokalnych w siedzibach niewypłacalnych pracodawców,
 • współpraca z organami kontroli, ścigania, sądami i komornikami oraz innymi organami w zakresie realizacji zadań Wydziału,
 • monitorowanie dokumentacji dot. Prowadzonych spraw w sądach i kancelariach komorniczych,
 • realizacja planów okresowych,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z zakresu działalności Wydziału,
 • opracowywanie wniosków wskazanych w art. 23 i 23a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

4. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z opisem przebiegu doświadczenia zawodowego,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty językowe),
 • kserokopie świadectw pracy oraz oświadczenie kandydata dokumentujące minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe, preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie windykacji,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załącznika nr 1),
 • inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 11.10.2019r.

 

Adres korespondencyjny do dostarczenia dokumentów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

(lub osobiście w Kancelarii Urzędu - ul. Szosa Chełmińska 30/32, parter, pokój nr 102 w zaklejonych kopertach)

z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy nr 7/19"

 

Inne informacje:

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Czas oczekiwania na oferty wysłane pocztą wynosi 4 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert (tj. 15.10.2019 r.). Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Janusz Kostulski - Kierownik Wydziału ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

tel. 56/669 39 97

lub

Lidia Piech - Kierownik Oddziału ds. Dochodzenia Zwrotu Należności,

tel. 56/669 39 21

 

W związku z wymogiem określonym w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie informuje, iż ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (http://wup.torun.ibip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w tut. Urzędzie (ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń).

Wytworzył:
Dorota Duklas
(2019-10-02)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2019-10-02 14:29:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-03-09 13:10:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1401418