☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Sobota 03.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

8/2019 Konkurs na stanowisko - SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW - STAŻYSTA w WYDZIALE WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

DNIA 11.12.2019r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

ogłasza nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW - STAŻYSTA w WYDZIALE WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Liczba lub wymiar etatu: 1

 1. Miejsce zatrudnienia: Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Toruń (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w listopadzie 2019r. był wyższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • zdolności analityczno-statystyczne,
 • zdolności negocjacyjne,
 • zdolność planowania i samodzielnej pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność, wnikliwość, skrupulatność,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce.

Mile widziane:

 • znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, Prawo Zamówień Publicznych,  Kodeks postępowania administracyjnego, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • doświadczenie zawodowe związane z wdrażaniem środków Unii Europejskiej na stanowiskach związanych z koordynacją, monitorowaniem lub rozliczaniem projektów.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektu od potencjalnych beneficjentów i ich rejestracja,
 • obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektu,
 • wykonywanie obowiązków dotyczących procedury odwoławczej w ramach ogłaszanych konkursów,
 • przygotowywanie umów o dofinansowanie projektu,
 • monitorowanie realizacji projektów,
 • przygotowywanie bieżących informacji nt. nadzorowanych projektów, na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych,
 • prowadzenie instruktażu dla beneficjentów – w zakresie realizowanych zadań,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań,
 • ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach prac Komisji Oceny Projektów,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu stanowiska ds. projektów oraz stanowiska ds. wdrażania i monitorowania Działania/Poddziałania zleconych przez Kierownika Wydziału.

4. Wymagane dokumenty:

 • informacja z następującymi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty językowe),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załącznika nr 1),
 • inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.12.2019r.

 

Adres korespondencyjny do dostarczenia dokumentów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

(lub osobiście w Kancelarii Urzędu – ul. Szosa Chełmińska 30/32, parter, w zaklejonych kopertach)

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 8/19”

 

Inne informacje:

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Czas oczekiwania na oferty wysłane pocztą wynosi 4 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert (tj. 03.01.2020r.). Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Małgorzata Majewska – Kierownik Wydziału Wdrażania PO WER, tel. 56/669 39 76

 

W związku z wymogiem określonym w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie informuje, iż ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (http://wup.torun.ibip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w tut. Urzędzie (ul. Szosa Chełmińska 30/32, Toruń).

Wytworzył:
Magdalena Eliasz
(2019-12-11)
Udostępnił:
Krychowiak Paweł
(2019-12-11 14:26:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Krychowiak Paweł
(2019-12-11 14:34:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026