☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Sobota 03.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

9/2019 Konkurs na stanowisko - Starszy referent w Wydziale ds. Kontroli

DNIA 20.12.2019 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU,ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

ogłasza nabór na stanowisko: STARSZY REFERENT w Wydziale ds. Kontroli

Liczba lub wymiar etatu: 1

 1. Miejsce zatrudnienia: Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Toruń (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w listopadzie 2019r. był wyższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • zdolności analityczno-statystyczne,
 • zdolność planowania i samodzielnej pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność, wnikliwość, skrupulatność,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce.

Mile widziane:

 • znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego.
 • prawo jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie kontroli projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym kontroli planowych, doraźnych, trwałości oraz wizyt monitoringowych; weryfikacja realizacji projektów zgodnie z umową o dofinansowanie oraz regulacjami prawnymi,
 • prowadzenie pojazdu,
 • organizowanie czynności w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego odnoszącego się do przedmiotu kontroli, w zakresie posiadanych upoważnień i przy doborze właściwych metod,
 • przygotowywanie informacji pokontrolnych i formułowanie zaleceń pokontrolnych dla jednostek kontrolowanych oraz monitorowanie ich wdrożenia; raportowanie nieprawidłowości,
 • współudział w odzyskiwaniu środków nieprawidłowo wydatkowanych wraz z odsetkami,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych, w tym SL2014, zgodnie z uprawnieniami,
 • sporządzanie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie kontroli i prowadzonych spraw oraz jej archiwizacja;
 • współdziałanie z innymi komórkami Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

4. Wymagane dokumenty:

 • informacja z następującymi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty językowe),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata dotyczące minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załącznika nr 1),
 • inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 16.01.2020r.

 

Adres korespondencyjny do dostarczenia dokumentów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

(lub osobiście w Kancelarii Urzędu - ul. Szosa Chełmińska 30/32, parter, pokój nr 102 w zaklejonych kopertach)

z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy nr 9/19"

 

Inne informacje:

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Czas oczekiwania na oferty wysłane pocztą wynosi 4 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert (tj. 20.01.2020 r.). Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Anna Melerska - kierownik Wydziału ds. Kontroli, tel. 56 669 39 18

 

W związku z wymogiem określonym w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie informuje, iż ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (http://wup.torun.ibip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w tut. Urzędzie (ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń).

Wytworzył:
Dorota Duklas
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2019-12-20 08:03:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-03-09 13:09:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026