☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Niedziela 04.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

1/2020 KONKURS NA STANOWISKO - Starszy referent w WYDZIALE DS. KONTROLI - w ramach umowy o pracę na zastępstwo

DNIA 08.07.2020 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

ogłasza rekrutację na stanowisko: starszy referent w ramach umowy o pracę na zastępstwo w Wydziale ds. Kontroli

Liczba lub wymiar etatu: 1

 1. Miejsce zatrudnienia: Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Toruń (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w czerwcu 2020r. był wyższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe,
 • prawo jazdy kategorii B.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • zdolności analityczno-statystyczne,
 • zdolność planowania i samodzielnej pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność, wnikliwość, skrupulatność,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce.

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji lub wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie kontroli projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym kontroli planowych, doraźnych, trwałości oraz wizyt monitoringowych; weryfikacja realizacji projektów zgodnie z umową o dofinansowanie oraz regulacjami prawnymi,
 • prowadzenie pojazdu,
 • przygotowywanie informacji pokontrolnych i formułowanie zaleceń pokontrolnych dla jednostek kontrolowanych oraz monitorowanie ich wdrożenia,
 • współudział w odzyskiwaniu środków nieprawidłowo wydatkowanych wraz z odsetkami,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych, w tym SL2014, zgodnie z uprawnieniami,
 • sporządzanie i gromadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie kontroli i prowadzonych spraw oraz jej archiwizacja,
 • współdziałanie z innymi komórkami Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

4. Wymagane dokumenty:

 • informacja z następującymi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty językowe),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata dotyczące minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załącznika nr 1),
 • inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.07.2020r.

 

Adres korespondencyjny do dostarczenia dokumentów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

(lub osobiście w Kancelarii Urzędu - ul. Szosa Chełmińska 30/32, parter, pokój nr 102 w zaklejonych kopertach)

z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy nr 1/20 - Umowa na zastępstwo".

 

Aplikacje na ofertę pracy mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (nazwa skrytki: /WUPTORUN/rekrutacja) pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/nabor-pracownika-2/WUPTORUN

Dokumenty składane drogą elektroniczną muszą być podpisane profilem zaufanym lub ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Inne informacje:

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Czas oczekiwania na oferty wysłane pocztą wynosi 5 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert (tj. 29.07.2020 r.) Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

Dodatkowych informacji udziela:

Kierownik Wydziału ds. Kontroli, tel. 56 669 39 18

 

Wytworzył:
Magdalena Eliasz
(2020-07-08)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2020-07-08 13:28:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-03-09 13:08:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026