☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Sobota 03.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

1/21 Konkurs na stanowisko - STARSZY REFERENT/INSPEKTOR w WYDZIALE DS. FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

DNIA 02.03.2021 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU,ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

ogłasza nabór na stanowisko: STARSZY  REFERENT/INSPEKTOR w WYDZIALE DS. FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Liczba lub wymiar etatu: 4 osoby zatrudnione na czas określony w pełnym wymiarze etatu

Przewidywany termin zatrudnienia – kwiecień 2021r.

 1. Miejsce zatrudnienia: Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Toruń (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lutym 2021r. był niższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe oraz minimum roczne doświadczenie zawodowe,
 • znajomość ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842 t.j.) w zakresie ochrony miejsc pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • zdolności analityczno-statystyczne,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce,
 • komunikatywność,
 • zdolności negocjacyjne,
 • zdolność planowania i samodzielnej pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność, wnikliwość, skrupulatność.

Mile widziane:

 • znajomość ustaw: o finansach publicznych; o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy; o systemie ubezpieczeń społecznych; o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją zadań kadrowo-płacowych.

3. Zakres wykonywanych zadań:

Obsługa wniosków dotyczących wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy, składanych przez pracodawców, w tym w szczególności:

 1. informowanie o zakresie, formach i zasadach wsparcia,
 2. informowanie o sposobie wypełnienia wniosku, trybie jego składania oraz niezbędnych załącznikach,
 3. weryfikacja poprawności i kompletności składanych wniosków,
 4. informowanie wnioskodawców o etapie i wyniku rozpatrzenia (rozstrzygnięcia) wniosku,
 5. monitorowanie, rozliczanie i kontrola przyznanego dofinansowania,
 6. sprawozdawczość.

4. Wymagane dokumenty:

 • informacja z następującymi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty językowe),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata dotyczące minimum rocznego doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załącznika nr 1),
 • inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 19.03.2021r.

 

Adres korespondencyjny do dostarczenia dokumentów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

(lub osobiście w Kancelarii Urzędu – ul. Szosa Chełmińska 30/32, parter, w zaklejonych kopertach)

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 1/21”

 

Inne informacje:

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Czas oczekiwania na oferty wysłane pocztą wynosi 4 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert (to jest 23.03.2021r.). Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy wstępnej.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Renata Cyzio  –  główny specjalista w Wydziale ds. FGŚP, tel. 56/669 39 84

 

W związku z wymogiem określonym w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie informuje, iż ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (http://wup.torun.ibip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w tut. Urzędzie (ul. Szosa Chełmińska 30/32, Toruń).

Wytworzył:
Magdalena Eliasz
(2021-03-01)
Udostępnił:
Krychowiak Paweł
(2021-03-02 09:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2021-03-09 15:13:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026