☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 29.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2/21 Konkurs na stanowisko - RADCA PRAWNY w ZESPOLE RADCÓW PRAWNYCH

 

Dnia 28.05.2021 r. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W TORUNIU

ul. Szosa Chełmińska 30/32

87-100 Toruń

 

ogłasza nabór na stanowisko: RADCY PRAWNEGO

w ZESPOLE RADCÓW PRAWNYCH

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba zatrudniona na czas określony w pełnym wymiarze etatu

 

 1. Miejsce zatrudnienia: Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Toruń (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwietniu 2021r.

był niższy niż 6%.

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • uprawnienia zawodowe radcy prawnego, potwierdzone wpisem na listę radców prawnych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu radcy prawnego (potwierdzone oświadczeniem kandydata),
 • pełna zdolność do czynności prawnych (potwierdzona oświadczeniem kandydata),
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (potwierdzona oświadczeniem kandydata),
 • nieposzlakowana opinia (potwierdzona oświadczeniem kandydata).

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (potwierdzone oświadczeniem kandydata),
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich (potwierdzone oświadczeniem kandydata),
 • znajomość pakietu MS Office i aplikacji dedykowanych dla osób wykonujących zawody prawnicze,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność, wnikliwość, skrupulatność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • opiniowanie projektów umów, dokumentów i innych pism związanych z działalnością WUP w Toruniu, a w tym zwłaszcza związanych z realizacją zadań w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie ich zgodności z prawem oraz dokumentami programowymi,
 • opiniowanie projektów dokumentów organizacyjnych, w tym uchwał i zarządzeń regulujących zasady i tryb działania WUP w Toruniu oraz umów i dokumentów w sprawach pracowniczych,
 • reprezentowanie WUP w Toruniu w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości w ramach udzielonych pełnomocnictw, w tym przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi,
 • udzielanie pisemnych i ustnych porad oraz konsultacji prawnych, w tym także wyjaśnień odnośnie obowiązującego stanu prawnego, dyrekcji i pracownikom w sprawach związanych z wykonywaniem przez WUP w Toruniu jego zadań, w szczególności związanych z obsługą procesu oceny, wdrażania i kontroli projektów podmiotów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu środków dofinansowania w ramach projektów współfinansowanych ze środków finansowych UE w WUP w Toruniu, w tym także z zakresu egzekucji administracyjnej.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

 • informacja z następującymi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty językowe),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata dotyczące minimum 3 - letniego doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zawodu radcy prawnego,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załącznika nr 1),
 • inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA: Spełnianie każdego z wymagań powinno być udokumentowane lub potwierdzone oświadczeniem kandydata.

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 7 czerwca 2021r.

 

 

Adres korespondencyjny do dostarczenia dokumentów:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

(lub osobiście w Kancelarii Urzędu – ul. Szosa Chełmińska 30/32, parter, w zaklejonych kopertach)

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 2/21”

 

Inne informacje:

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Czas oczekiwania na oferty wysłane pocztą wynosi 4 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert (tj. 11.06.2021r.). Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy wstępnej.

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

Michał Łukasik  –  radca prawny w Zespole Radców Prawnych, tel. 56/669 39 15

 

W związku z wymogiem określonym w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie informuje, iż ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (http://wup.torun.ibip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w tut. Urzędzie (ul. Szosa Chełmińska 30/32, Toruń).

Wytworzył:
Magdalena Eliasz
(2021-05-28)
Udostępnił:
Krychowiak Paweł
(2021-05-28 15:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Krychowiak Paweł
(2021-05-28 15:11:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1401418