☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Sobota 03.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

3a/21 Konkurs na stanowisko - DORADCA ZAWODOWY W CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ - ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

 

DNIA 21.10.2021r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

ogłasza nabór na stanowisko: DORADCA ZAWODOWY W CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ - ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

Liczba lub wymiar etatu: 1

 1. Miejsce zatrudnienia: Bydgoszcz, ul. Ignacego Paderewskiego 26.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, we wrześniu 2021r. był niższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie: pedagogika, psychologia,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

2. Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia do posługiwania się testami w pracy z klientami,
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • doświadczenie zawodowe w pracy z osobami nieaktywnymi zawodowo, narażonymi na wykluczenie społeczne,
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • otwartość na nowe rozwiązania, komunikatywność,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy własnej,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność, wnikliwość, systematyczność i zaangażowanie.

3. Mile widziane:

 • doświadczenie w Publicznych Służbach Zatrudnienia,
 • uprawnienia do posługiwania się testami psychologicznymi.

4. Zakres wykonywanych zadań:

 • realizacja dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych osób powyżej 18 roku życia – poradnictwa zawodowego z wykorzystaniem standaryzowanych metod i technik doradczych, w tym badań kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • opracowywanie, aktualizacja i udostępnianie zasobów informacji zawodowych,
 • wspomaganie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego,
 • prowadzenie zajęć dla osób chcących podjąć własną działalność gospodarczą,
 • realizacja wsparcia metodyczno-szkoleniowego dla pracowników powiatowych urzędów pracy,
 • udział w realizacji badań i innych działań prowadzonych przez WUP,
 • udzielanie pracodawcom pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych,
 • przygotowywanie i prezentowanie informacji nt. prowadzonych działań na potrzeby własne oraz instytucji zewnętrznych,
 • przygotowanie opinii w sprawie kształcenia w zawodzie w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy,
 • wprowadzenie do systemów informatycznych danych w zakresie realizowanych zadań.

5. Wymagane dokumenty:

 • informacja z następującymi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty językowe),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załącznika nr 1),
 • inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 2 listopada 2021 r.

 

Adres korespondencyjny do dostarczenia dokumentów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

(lub osobiście w Kancelarii Urzędu – ul. Szosa Chełmińska 30/32, parter, pokój nr 102 w zaklejonych kopertach)

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 3a/21”

 

Inne informacje:

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Czas oczekiwania na oferty wysłane pocztą wynosi 4 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert (tj. 08.11.2021r.). Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy wstępnej.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Justyna Kotolińska – Kierownik Centrum Informacji I Planowania Kariery Zawodowej – Oddział w Bydgoszczy, tel. 52/33 995 55

 

W związku z wymogiem określonym w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie informuje, iż ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (http://wup.torun.ibip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w tut. Urzędzie (ul. Szosa Chełmińska 30/32, Toruń).

Wytworzył:
Dorota Duklas
(2021-10-21)
Udostępnił:
Krychowiak Paweł
(2021-10-21 12:01:38)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026