☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Sobota 03.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2/22 Konkurs na stanowisko: Starszy referent/inspektor w Wydziale Prawnym

 

DNIA 14.06.2022r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

ogłasza nabór na stanowisko: STARSZY REFERENT/INSPEKTOR w WYDZIALE PRAWNYM

Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba, zatrudnienie na czas określony w pełnym wymiarze etatu. Przewidywany termin zatrudnienia - lipiec 2022r.

 1. Miejsce zatrudnienia: Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32
 2. Miejsce wykonywania pracy: Toruń (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w maju 2022r. był wyższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • pełna zdolność do czynności prawnych (potwierdzona oświadczeniem kandydata),
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (potwierdzona oświadczeniem kandydata),
 • nieposzlakowana opinia (potwierdzona oświadczeniem kandydata).

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (potwierdzone oświadczeniem kandydata),
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich (potwierdzone oświadczeniem kandydata),
 • znajomość pakietu MS Office i aplikacji dedykowanych dla osób wykonujących zawody prawnicze,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność, wnikliwość, skrupulatność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowywanie projektów umów, dokumentów i innych pism związanych z działalnością WUP w Toruniu, a w tym zwłaszcza związanych z realizacją zadań w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie ich zgodności z prawem oraz dokumentami programowymi,
 • przygotowywanie projektów dokumentów organizacyjnych, w tym uchwał i zarządzeń regulujących zasady i tryb działania WUP w Toruniu oraz umów i dokumentów w sprawach pracowniczych,
 • udzielanie pisemnych i ustnych informacji, w tym także wyjaśnień odnośnie obowiązującego stanu prawnego, dyrekcji i pracownikom w sprawach związanych z wykonywaniem przez WUP w Toruniu jego zadań, w szczególności związanych z obsługą procesu oceny, wdrażania i kontroli projektów podmiotów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu środków dofinansowania w ramach projektów współfinansowanych ze środków finansowych UE w WUP w Toruniu, w tym także z zakresu egzekucji administracyjnej,
 • obsługa kancelaryjna i administracyjna Wydziału,
 • inne zlecone przez kierownika Wydziału.

4. Wymagane dokumenty:

 • informacja z następującymi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty językowe),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załącznika nr 1),
 • inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 24 czerwca 2022 r.

 

Adres korespondencyjny do dostarczenia dokumentów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

(lub osobiście w Kancelarii Urzędu - ul. Szosa Chełmińska 30/32, parter, w zaklejonych kopertach)

z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy nr 2/22".

 

Inne informacje:

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Czas oczekiwania na oferty wysłane pocztą wynosi 4 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert (tj. 28.06.2022r.). Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy wstępnej.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Ryszard Wilmanowicz - Kierownik Wydziału Prawnego, tel. 56/669 39 15

 

W związku z wymogiem określonym w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie informuje, iż ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (http://wup.torun.ibip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w tut. Urzędzie (ul. Szosa Chełmińska 30/32,Toruń).

Wytworzył:
Dorota Duklas
(2022-06-14)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2022-06-14 15:09:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2022-06-15 13:17:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026