☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Sobota 03.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

3/22 Konkurs na stanowisko - KIEROWNIK - CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ - ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU

DNIA 07.07.2022r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

ogłasza nabór na stanowisko: KIEROWNIK

 

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ - ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU

 

Liczba lub wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze etatu

Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2022r.

 

 1. Miejsce zatrudnienia: Włocławek, ul. Bulwary 5
 2. Miejsce wykonywania pracy: Włocławek (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w czerwcu 2022r.

był wyższy niż 6%.

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe.

2. Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe i/lub kursy z zakresu doradztwa zawodowego/coachingu kariery,
 • min. 2-letnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego/coachingu,
 • min. 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność,
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office.

3. Mile widziane:

 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych do ustawy, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu/realizacji szkoleń z zakresu kompetencji/umiejętności miękkich.

4. Zakres wykonywanych zadań:

 • koordynacja świadczonych przez Oddział usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
 • rozwijanie i promowanie usług poradnictwa zawodowego, w tym wsparcie metodyczno-szkoleniowe dla pracowników urzędów pracy,
 • koordynacja opracowania i upowszechniania informacji o zawodach,
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym instytucjami rynku pracy, w zakresie wypełniania zadań ustawowych,
 • udział w tworzeniu i realizacji projektów własnych,
 • realizacja usług poradnictwa zawodowego.

5. Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisana informacja z następującymi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty językowe),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załącznika nr 1),
 • inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

6. Informacja o metodach naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
 • w ramach kolejnego etapu komisja może zastosować narzędzia takie jak: rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian wiedzy i umiejętności, próbki pracy, zadania symulacyjne.

 

7. Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na pełen etat,
 • system premiowania i dodatkowego nagradzania,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • dofinansowanie do kart multisport,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • możliwość przystąpienia do atrakcyjnej oferty ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 8 sierpnia 2022r.

 

Adres korespondencyjny do dostarczenia dokumentów:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

(lub osobiście w Kancelarii Urzędu – ul. Szosa Chełmińska 30/32, parter, w zaklejonych kopertach)

z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 3/22”

Dokumenty aplikacyjne można wysłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości, tj. „Oferta pracy Nr 3/22”.

Inne informacje:

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Czas oczekiwania na oferty wysłane pocztą wynosi 4 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert (tj. 12.08.2022r.). Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Po pierwszym etapie naboru, tj. weryfikacji ofert pod względem formalnym, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o kolejnym etapie naboru.

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

Anna Melerska  –  Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, tel. (56) 669-39-28 lub 37

 

W związku z wymogiem określonym w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie informuje, iż ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (http://wup.torun.ibip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w tut. Urzędzie (ul. Szosa Chełmińska 30/32, Toruń).

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Kto jest administratorem Pani/pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (dalej WUP) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/pana danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych (IOD). Oto jego dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych,

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez WUP?

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z wyrażoną zgodą.

Komu udostępniamy Pani/pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione publicznie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w związku z ogłoszeniem wyników konkursu.

Jak długo przechowujemy Pani/pana dane osobowe?

Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono proces rekrutacji.

Jakie ma Pani/pan uprawnienia wobec WUP w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu, wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres iod@wup.torun.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskazać należy swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Oferta pracy Nr 3/22” lub listownie na adres Urzędu. W zakresie publicznego udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

związana z realizacją procesu rekrutacji

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z siedzibą ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny) w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa podanych w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru:

 OFERTA NR 3 na wolne stanowisko: KIEROWNIK CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA

KARIERY ZAWODOWEJ - ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (CV, List Motywacyjny).

 

Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem(am) poinformowany(a) o warunkach przetwarzania moich danych osobowych.

 

 

 

 

 

 ..................................................                                                                                                   

          /miejscowość, dnia/                                               /podpis osoby, której dane dotyczą/

Wytworzył:
Dorota Duklas
(2022-07-07)
Udostępnił:
Krychowiak Paweł
(2022-07-07 15:14:36)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026