Oddział Finansów i Księgowości


Kierownik: Róża Bulińska
Telefon: 56 669 39 26

Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, IVp.

Do zakresu zadań Wydziału Obsługi Budżetu i Funduszy należy w szczególności:

Oddział Finansów i Księgowości:

Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową zadań realizowanych przez WUP poza zadaniami wymienionymi w ust. 2, w tym w szczególności:

 • przygotowanie we współpracy z komórkami merytorycznymi projektów planów finansowych i ich zmian,
 • obsługa  finansowo-księgowa  zadań realizowanych przez WUP i zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy, w tym szkoleń pracowników WUP i PUP
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych,
 • obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej zadłużeń i spłat dotyczących pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z obliczaniem, przygotowaniem do wypłaty oraz odprowadzaniem potrąceń wynagrodzeń pracowników WUP oraz innych zleceniobiorców do ZUS i urzędów skarbowych,
 • kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę obliczania wynagrodzeń, zasiłków płatnych z ZUS i potrąceń,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kartotek zasiłkowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i do ZUS,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i raportów miesięcznych ZUS RMUA,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej, finansowej i dla potrzeb GUS
 • sporządzanie przy współpracy z komórkami merytorycznymi sprawozdań i informacji z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez WUP,
 • Przygotowywanie przelewów bankowych,
 • Kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych.
Wytworzył:
Róża Bulińska
(2017-05-16)
Udostępnił:
Eliasz Dariusz
(2003-06-30 14:09:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2024-02-22 15:27:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki