Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Kierownik: Anna Melerska
Telefon: 56 66 93 928
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, IIp.
e-mail: ciipkz@praca.gov.pl
anna.melerska@wup.torun.pl

Obecnie pełniąca obowiązki kierownika: Marzena Stanisławska
Telefon: 56 66 93 928
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, IIp.
e-mail: ciipkz@praca.gov.pl
marzena.stanislawska@wup.torun.pl

I. Do zakresu zadań CliPKZ, w tym jego Oddziałów Zamiejscowych, należy organizowanie i koordynowanie oraz świadczenie usług poradnictwa zawodowego, a także ich rozwijanie, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa, w tym:

 1. wspomaganie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym świadczenie usług poradnictwa na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,
 2. we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa,
 3. we współpracy z akademickimi biurami karier opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych urzędach pracy na terenie województwa,
 4. gromadzenie, opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji o zawodach, rynku pracy oraz o możliwościach szkolenia i kształcenia,
 5. rozpoznawanie potrzeb różnorodnych grup odbiorców w zakresie treści, form i obszarów informacji zawodowej,
 6. pełnienie funkcji metodycznej w zakresie opracowania i wdrażania nowych narzędzi informacji i poradnictwa zawodowego,
 7. udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 8. współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności przez:
  1. współudział w badaniu popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy i upowszechnianie wyników tych badań,
  2. wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
  3. współudział w prowadzeniu analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych analiz,
  4. prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego,
  5. popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży
 9. umożliwianie dostępu do informacji o ofertach pracy zamieszczonych w internetowych bazach ofert pracy oraz prasie,
 10. promocja poradnictwa zawodowego wśród społeczności lokalnej,
 11. realizacja projektów własnych dotyczących doskonalenia kadry i metod pracy,
 12. poszukiwanie partnerów lokalnych i międzynarodowych,
 13. świadczenie poradnictwa zawodowego na rzecz pracodawców, jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa oraz wspomaganie powiatowych urzędów pracy w tym zakresie,
 14. udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez urzędy pracy,
 15. w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowywanie i aktualizacja informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy o charakterze ogólnokrajowym
 16. realizowanie działań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy,
 17. współdziałanie z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy, w zakresie poradnictwa zawodowego
 18. współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy,
 19. przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z pomocy określonej w ustawie,
 20. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników,
 21. współudział pośredników pracy przy rekrutacji kandydatów do pracy w zakresie poradnictwa zawodowego.
 22. wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

II. Do innych zadań wykonywanych przez Oddziały Zamiejscowe, o których mowa w § 3 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu, należą:

 1. wykonywanie krajowego i zagranicznego pośrednictwa pracy,
 2. wykonywanie niektórych czynności z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 3. wykonywanie niektórych czynności przypisanych Wydziałowi Organizacji i Administracji określonych w § 22 niniejszego Regulaminu.

Na podstawie § 34 Uchwały Nr 17/742/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 

Wytworzył:
Sylwia Piecuch
(2023-07-13)
Udostępnił:
Eliasz Dariusz
(2003-06-30 14:14:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2023-07-14 09:25:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki