☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Niedziela 04.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach przeciwdziałania COVID-19

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (dalej WUP) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.


JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych (IOD). Oto jego dane kontaktowe:

  • adres e-mail: iod@wup.torun.pl,
  • adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń


SKĄD MAMY TWOJE DANE I PO CO JE ZBIERAMY?


Twoje dane osobowe uzyskaliśmy od Ciebie*/Twojego pracodawcy** w związku ze złożeniem wniosku w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
* oraz krajowych rejestrów publicznych, w tym REGON, CEiDG, KRS - dotyczy wnioskodawcy (pracodawcy/reprezentantów)
** dotyczy pracownika/pełnomocnika (dane dot. zatrudnienia niezbędne do ustalenia kwot pomocy określonej w ustawie)
Złożenie wniosku o pomoc w ramach ochrony miejsc pracy jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

 

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WUP?


Celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest wykonywanie zadań nałożonych na nas w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podstawa prawna przetwarzania:

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO*** - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b RODO***: "dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami"

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY/POWIERZAMY DO PRZETWARZANIA TWOJE DANE OSOBOWE?


Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

  • Instytucje rządowe i samorządowe Rzeczypospolitej Polskiej uprawnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa krajowego;
  • Usługodawcy w zakresie serwisowania oraz konserwacji infrastruktury teleinformatycznej Urzędu;
  • Inne podmioty na podstawie przepisów prawa.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?


Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Twoje dane będą przetwarzane przez okres załatwienia sprawy począwszy od dnia złożenia wniosku do dnia rozliczenia się przez pracodawcę z otrzymanych środków Funduszu lub do dnia zakończenia kontroli w zakresie przestrzegania postanowień umowy o wypłatę świadczeń, wydatkowania środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.


JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC WUP W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?


W celu zapewnienia Tobie kontroli nad swoimi danymi RODO*** określa szereg praw z których możesz skorzystać, tj. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, prawo do informacji czy podejmowanie decyzji w Twojej sprawie odbywa się w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, którą wyraziłeś na piśmie masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na charakter i kontekst przetwarzania Twoich danych, nie każde żądanie jako Administrator jesteśmy w stanie spełnić. W tym celu możesz skontaktować się z wyżej wskazanym Inspektorem Ochrony Danych.


CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?


Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

*** ILEKROĆ MOWA W NINIEJSZEJ INFORMACJI O RODO, NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE
 

Wytworzył:
Krzysztof Kierat
(2020-05-01)
Udostępnił:
Osiński Adrian
(2020-04-03 11:02:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2020-05-11 10:11:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1402026