☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Godło województwa kujawsko-pomorskiego, widać połówki orłów w koronie

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Pośrednictwa Pracy


Kierownik: Elzbieta Giersz
Telefon: 56 669 39 05
Lokalizacja: Szosa Chełmińska 30/32, parter

Do zakresu zadań Wydziału Pośrednictwa Pracy należy w szczególności:
 

 1. zagraniczne pośrednictwo pracy:
  1. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi,
  2. dokonywanie doboru kandydatów do pracy za granicą spełniających wymagania określone w ofertach,
  3. organizowanie rekrutacji pracowników,
  4. gromadzenie wymaganych dokumentów, odpowiednie ich przygotowywanie i przekazywanie według obowiązujących procedur,
  5. organizowanie przedsięwzięć ułatwiających poszukującym pracy podjęcie zatrudnienia, np. targi pracy, giełdy pracy, seminaria,
  6. opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych w zakresie zatrudnienia obywateli polskich za granicą,
  7. współpraca z partnerami społecznymi i organizacjami działającymi w sferze zatrudnienia za granicą,
 2. krajowe pośrednictwo pracy:
  1. pozyskiwanie i analizowanie informacji o funkcjonujących rozwiązaniach organizacyjnych pośrednictwa pracy w województwie,
  2. upowszechnianie rozwiązań i doświadczeń z zakresu funkcjonowania pośrednictwa w innych województwach i poza granicami kraju,
  3. gromadzenie, weryfikacja i upowszechnianie ofert pracy,
  4. wydawanie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie obywateli polskich w byłej NRD i byłej CSRS,
  5. wydawanie zaświadczeń o traktowaniu okresu zatrudnienia za granicą jako okresu zatrudnienia w państwie polskim w zakresie uprawnień pracowniczych oraz w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym,
  6. współpraca z partnerami społecznymi i organizacjami działającymi w sferze krajowego pośrednictwa pracy,
  7. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów kryteriów wydawania zezwoleń w sprawach zatrudnienia cudzoziemców,
  8. współudział w inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  9. prowadzenie bieżącego monitorowania przebiegu rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom,
  10. realizacja projektów własnych dotyczących pośrednictwa pracy,
  11. organizowanie przedsięwzięć wspierających i informacyjnych dla pracodawców, poszukujących pracy,
  12. współudział w udzielaniu informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia.
 3. rejestr agencji zatrudnienia:
  1. prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,
  2. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
  3. wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
  4. wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
  5. wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,
  6. przyjmowanie zawiadomień od przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorców posiadających uprawnienia agencji zatrudnienia i działających na terytorium państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego o zamiarze prowadzenia działalności w zakresie posiadanych uprawnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  7. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków związanych z prowadzeniem agencji zatrudnienia,
  8. przyjmowanie i analizowanie rocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia,
  9. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorczej informacji z działalności agencji zatrudnienia,
  10. współpraca z właściwym organem w zakresie nadzoru i kontroli agencji zatrudnienia,
  11. współpraca z agencjami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy,
  12. organizowanie przedsięwzięć wspierających i informacyjnych dla agencji zatrudnienia, pracodawców, poszukujących pracy.
 4. prowadzenie spraw z zakresu służby zastępczej,
 5. prowadzenie działań w ramach sieci EURES:
  1. prowadzenie spraw związanych z siecią Europejskich Służb Zatrudnienia,
  2. współpraca w ramach struktury sieci EURES,
  3. wymiana informacji o wolnych miejscach pracy i podaniach o pracę,
  4. świadczenie usług informacyjnych i doradczych na rzecz osób poszukujących, pracy i pracodawców,
  5. dostarczanie informacji i świadczenie poradnictwa w zakresie warunków życia i pracy w krajach EURES,
  6. informowanie o aktualnych trendach na europejskim rynku pracy,
  7. współpraca z instytucjami zatrudnienia, pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego,
  8. działania marketingowe na rzecz EURES,
  9. realizacja grantów EURES,
  10. wspieranie, koordynowanie i realizację zadań sieci EURES na terenie województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami powiatowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
  11. realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES, na terenie działania tych partnerstw.
Wytworzył:
Anna Mychlewicz
(2022-01-20)
Udostępnił:
Eliasz Dariusz
(2003-06-30 13:56:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Osiński Adrian
(2022-01-20 09:43:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1411047